Menu

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk voor massage en energetische therapie verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Janke Vriesinga Massage en Energetisch Therapeut

De Bleike 40

8181 KC Heerde

06-22528869

info@praktijkdebron.eu

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Ik verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u aangaande het hulpverlenings traject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Ik zal u hiervoor altijd vooraf toestemming vragen voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik gebruik uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang moet ik uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Hoe ik uw gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor adresgegevens zie boven aan deze privacyverklaring

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website van mijn praktijk gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2020.

 

Praktijk De Bron Den BoschDeel op
TwitterFacebookGoogle+LinkedIn